Raport analityczny

Rok 2015 mo?e by? dla SARE SA prze?omowy. Spó?ka powinna z ?atwo?ci? przekroczy? parametry celu mened?erskiego okre?lonego na 30 mln z? przychodów oraz 3 mln z? zysku netto. Nasza wycena wskazuje na znaczny potencja? wzrostu akcji tego przedsi?biorstwa. Dyskonto w stosunku do aktualnego kursu akcji mo?na szacowa? na ok. 40 proc. Zapraszamy do lektury raportu analitycznego

Print
Create PDF    Send article as PDF to